M.R. & O.R.

Medenzeggenschapsraad
De M.R. bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De M.R. houdt zich voornamelijk bezig met het onderwijsbeleid op school. Hierbij kunt u denken aan: het schoolplan, het integraal personeelsbeleid, huisvesting, formatieplan enz. De leden van de M.R. worden gekozen door ouders/verzorgers en het personeel.

De M.R. is een verplicht orgaan voor alle scholen en de rechten ervan zijn vastgelegd in een wettelijk reglement.
Het reglement van de M.R. ligt op school ter inzage en staat op de website van de school.
De (maandelijkse) vergaderingen zijn openbaar. De data worden kenbaar gemaakt in de mini-kalender en staan op de site. Ook de verslagen kunt u op de website vinden. Alle ouders kunnen zich bij de verkiezing kandidaat stellen.
Vanuit de M.R. wordt een ouder en een teamlid van alle 14 scholen afgevaardigd naar de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van de Stichting Scholengroep Holland.

Ouderraad
De ouderraad van OBS De Achtbaan bestaat uit maximaal 11 ouders en 2 teamleden. De teamleden zijn door het team afgevaardigd. De directeur woont de vergaderingen bij, maar heeft geen stemrecht. Het streven is de samenstelling van de ouderraad een zo juist mogelijke afspiegeling te laten zijn van alle ingeschreven leerlingen. De ouderraad functioneert aan de hand van een huishoudelijk reglement.

De ouderraad heeft de volgende taken: bespreken van de belangen van de ouders, zorg dragen voor een optimale benutting van vrijwillige inzet van ouders (het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de school) en het organiseren van (jaarlijks) terugkomende festiviteiten, zoals de viering van sinterklaas, het suikerfeest, Pasen of een schoolreis of schoolkamp. Per thema functioneert er binnen de school een commissie waarin ouders en leerkrachten nauw samenwerken. De ouderraad informeert de ouders over de evenementen en int en beheert de hiervoor benodigde festiviteitenbijdragen.
Medio oktober worden alle ouders uitgenodigd voor de jaarvergadering. Daar wordt inzage in de financiën verschaft en er worden belangrijke actuele onderwerpen besproken. Twee weken voor aanvang van deze vergadering liggen de stukken ter inzage en worden deze op de website gepubliceerd.

O.R.-leden:
Voorzitter: Sandra Klarenberg
Penningmeester: Maaike Paulus
Notulist: Corinda van Vliet
Sandra van Dam
Yvette Visser
Kim de Knikker
Annemarie Buchner

Teamleden:
Maaike Maaijen

Stukken van de M.R. en O.R. vindt u bij de downloads