Missie en Visie

Missie
Op de Achtbaan bereiden we kinderen voor op de (toekomstige) maatschappij, waarin zij als zelfbewuste, zelfstandige, verantwoordelijke en actieve burgers kunnen deelnemen aan de samenleving. Betrokken ouders en een professioneel team staan aan de basis hiervan. Kinderen hebben recht op goed onderwijs in een veilige schoolomgeving, waarin zij worden geaccepteerd en gerespecteerd. Op de Achtbaan zien wij het als onze verantwoordelijkheid om kinderen te begeleiden bij het leren en ontwikkelen op cognitief, sociaal, emotioneel en cultureel gebied. We dagen kinderen uit om het uiterste uit zichzelf te halen en eigenaar te zijn over hun eigen leerproces. Hun onderwijsbehoeften zijn daarbij leidend.

Specifiek voor ons onderwijs aan het jonge kind betekent dit dat we zorgen voor een veilige, leerrijke speelwerk omgeving waar kinderen leren door zien, doen, ontdekken en ervaren. We komen tegemoet aan de natuurlijke nieuwsgierigheid, speel- en onderwijsbehoeften. We sluiten aan bij de belevingswereld en ontwikkelingsfase van het jonge kind.

Visie
Op onze school ontmoet je diversiteit. Het team, kinderen en ouders hebben respect voor elkaars opvattingen, meningen en overtuigingen en gaan daar in dialoog mee om. De school is de basis waar kinderen samen leven, leren en ontwikkelen. De leerkracht heeft hierbij een uitdagende, stimulerende, observerende, sturende en begeleidende rol. We zorgen voor goed onderwijs door het stellen van realistische doelen, een krachtige en uitdagende instructie en door een voorspelbare en taakgerichte klassenorganisatie.

De Achtbaan heeft een samenwerking met de kinderopvang waardoor de leerling een doorgaande lijn van 0-12 jaar geboden kan worden.

De Achtbaan staat voor vier kernwaarden:
1. Respect
2. Verantwoordelijk
3. Zelfstandig
4. Betrokken